REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SŁUBICE


§ 1
Ogólne zasady korzystania z biblioteki
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Słubice.
 2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Biblioteki i otrzymanie za opłatą karty bibliotecznej.
 3. Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami MiG Słubice pobiera się  kaucję zwrotną w wysokości 30 złotych.
 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 • okazać dowód osobisty  lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • podać adres zameldowania lub adres do korespondencji,
 • podać Pesel a w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo Pesel rodzica bądź opiekuna prawnego,
 • zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie o jego przestrzeganiu,
 • wyrazić zgodę na rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie.
 1. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz: palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Czytelnik nie może wnosić do wypożyczalni i czytelni teczek, toreb i wierzchniej odzieży.
 4. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów
 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszty związane z obsługą tych wypożyczeń.
 5. Z materiałów bibliotecznych Działu Regionalnego, księgozbioru podręcznego oraz czasopism korzysta się tylko na miejscu.
 6. Czytelnicy od lat 16 mogą wypożyczać książki dla Czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Książki wypożyczane oraz zwroty książek wypożyczonych Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
 8. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, baz danych, wydawnictw informacyjnych.
 9. Biblioteka może dostarczyć książkę do domu Czytelnika w ramach usługi „Książka na telefon”.
§ 3
Kaucje i opłaty
 1. Przy zapisie Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną za opłatą:
            - 3 zł osoba dorosła
            - 2 zł osoba niepełnoletnia
 1. W razie zagubienia karty bibliotecznej opłata za kolejną kartę biblioteczną wynosi 5 zł.
 2. Od Czytelników zamiejscowych Biblioteka pobiera kaucję zwrotną za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w wysokości 30 zł.
 3. Po upływie 2 lat, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną na jej cele statutowe.
 4. Kosztami za sprowadzenie i odesłanie książek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych obciąża się Czytelnika.
 5. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 1 i 2 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 5 złotych od woluminu za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
 6. Czytelnik, który nie zwróci książek w terminie, otrzymuje e-mailem przypomnienie o przetrzymywanych pozycjach książkowych lub pisemne wezwanie do zwrotu książek.
 7. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną w księgozbiorze Biblioteki.
§ 4
Skargi i wnioski
 1. Skargi i zażalenia Czytelnicy mogą wpisywać do „Zeszytu Skarg i Zażaleń Czytelników”.
§ 5
Przepisy końcowe
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 listopada 2013 roku.

________________________________________________________REGULAMIN
USŁUGI "Pogotowie książkowe"


 1. Czytelników korzystających z usługi "Pogotowie książkowe" obowiązują przepisy Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice.
 2. Usługa "Pogotowie książkowe" - wypożyczanie książek na telefon jest skierowana tylko do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych będących mieszkańcami Słubic.
 3. Usługa „Pogotowie książkowe” jest bezpłatna.
 4. Usługa "Pogotowie książkowe" obejmuje wyłącznie materiały biblioteczne będące własnością Biblioteki Publicznej MiG Słubice.
 5. Materiały biblioteczne zamówione osobiście lub telefonicznie do godz. 14.00 mogą być dostarczone do domu Czytelnika w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godz. 14.00 będą realizowane w dniu następnym.
 6. Fakt wypożyczenia i zwrotu materiałów bibliotecznych potwierdzony zostaje przez Czytelnika i Bibliotekarza na Karcie Czytelnika.
________________________________________________________REGULAMIN
korzystania z komputera i drukowania informacji w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach


 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy.
 3. Chęć korzystania z komputera należy zgłosić bibliotekarzowi i dokonać rejestracji w zeszycie zapisów.
 4. Przy komputerze może przebywać 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza 2 osoby).
 5. Czas użytkowania komputera wynosi jednorazowo 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może zostać wydłużony za zgodą bibliotekarza.
 6. Pobiera się opłaty za:
 1. Korzystanie z Internetu może mieć wyłącznie charakter naukowy, informacyjny i edukacyjny.
 2. Użytkownikowi nie wolno:
 1. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy (może jej udzielić, jeśli aktualnie dysponuje czasem).
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece. Od takiej decyzji przysługuje mu prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 4. Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
________________________________________________________REGULAMIN
korzystania za zbiorów audiowizualnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach


§ 1
Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Warunkiem korzystania jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie Wypożyczalni i Czytelni.

§ 2
Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z materiałami audiowizualnymi. Po wybraniu interesujących ich pozycji przynoszą puste obwoluty do dyżurnego bibliotekarza, który uzupełnia je o właściwy nośnik.

§ 3
Zbiory audiowizualne są wypożyczane na ogólnie obowiązujących zasadach.
Można wypożyczać:
§ 4
Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów audiowizualnych może być na prośbę czytelnika przedłużony, ale tylko w przypadkach, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Za przetrzymanie zbiorów audiowizualnych wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 3 zł za każdy rozpoczynający się tydzień po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.
Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula). Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. Zbiory zarejestrowane na kasetach magnetofonowych lub wideokasetach, należy zwracać przewinięte w sposób pozwalający na ich ponowne odtwarzanie.
Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

§ 5
Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
________________________________________________________
GODZINY OTWARCIA

pn.  - 10.00 ÷ 18.00
wt.  - 10.00 ÷ 18.00
śr.  - 10.00 ÷ 18.00
czw. - 10.00 ÷ 18.00
pt.  - 10.00 ÷ 18.00
sob. - 09.00 ÷ 15.00Biblioteka bierze udział
w programie
Akademia Orange
dla bibliotek

Licznik odwiedzin